1. แล็ปท็อปคอมพิวเตอร์ (laptop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่วางใช้งานบนตักได้ จอภาพที่ใช้เป็นแบบแบนราบชนิดจอภาพผนึกเหลว (Liquid Crystal Display : LCD) นํ้ าหนักของเครื่องคอมพิวเตอร์ประเภทนี้หนักประมาณ 3-8 กิโลกรัม

2. คอมพิวเตอร์แบบกระเป๋าหิ้ว (NoteBook) เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดพกพาเป็นไมโครคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดและความหนามากกว่าแล็ปท็อป นํ้ าหนักประมาณ 1.5-3 กิโลกรัม จอภาพแสดงผลเป็นแบบ

ราบชนิดมีทั้งแบบแสดงผลสีเดียว หรือแบบหลายสี โน้ตบุ๊คที่มีขายทั่วไปมีประสิทธิภาพและความสามารถเหมือนกับแล็ปท็อป

3. ปาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) เป็นไมโครคอมพิวเตอร์สํ าหรับ

ทํ างานเฉพาะอย่าง เช่นเป็นพจนานุกรม เป็นสมุดจนบันทึกประจํ าวัน บันทึกการนัดหมายและการเก็บข้อมูลเฉพาะบางอย่างที่สามารถพกพาติดตัวไปมาได้สะดวก เช่น

- เพนเบสคอมพิวเตอร์ (Pen-Based Computer) เหมาะสํ าหรับผู้ที่ทํ างานภาคสนาม ต้องออกเก็บข้อมูลตามสถานที่ต่างๆ หรือในโกดังตรวจสอบสินค้า จะมีปากกาไฟฟ้าทํ าหน้าที่บันทึกข้อมูลแทนการใช้คีย์บอร์ด

- พีดีเอ (Personal Digital Assistant) มีขนาดเล็กวางบนฝ่ามือได้ ใช้งานแบบ PC มือถือ รวมทั้งเป็น เพนเบสคอมพิวเตอร์ ในตัวคือมีปากกาไฟฟ้าบันทึกข้อมูลได้ด้วย รวมทั้งยัง สามารถบรรจุแผงวงจรการทํ างานของโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบเซลลูล่าได้ด้วย


edit @ 28 Feb 2011 19:06:45 by มาฆพร เกษจันทร์

Comment

Comment:

Tweet